Desde o deseño integral do proxecto ata a dirección e xestión da obra.

PROXECTO

1. Definición de obxectivos

Nesta etapa inicial, faise unha reunión co cliente para comprender as súas necesidades, desexos e requisitos específicos. Discútense aspectos como o estilo desexado, a funcionalidade requirida, orzamentos e o prazo de execución.

3.Análise do espazo

O seguinte paso implica unha análise detallada do espazo existente. Tómanse medidas, avalíanse as condicións arquitectónicas e considéranse elementos como a iluminación natural, apertura de ocos en fachada e calquera limitación estrutural.

3. Deseño conceptual

Con base na información recompilada, créase un deseño conceptual. Isto inclúe a elaboración de planos, representacións en 3D e mood boards que mostran a aparencia visual e a distribución proposta do espazo. O deseño conceptual permite ao cliente visualizar como lucirá o espazo finalizado e realizar axustes se é necesario.

4. Selección de materiales y acabados

Unha vez aprobado o deseño conceptual, selecciónanse os materiais, acabados e cores que se utilizarán no proxecto.

5. Desenvolvemento de documentación técnica

Créanse planos e documentos técnicos detallados que describen os aspectos específicos do proxecto. Isto pode incluír planos de construción, especificacións de materiais, instalacións eléctricas, de fontanería, planos de carpintería, #etc... e calquera outro detalle para a correcta execución do proxecto. E mesmo a solicitude de permisos municipais se fose necesario.

6. Medicións

Despezamentos e cálculos de materiais por metro cadrado para a correcta valoración económica por parte dos diferentes oficios.

DIRECCIÓN E XESTIÓN DE OBRA

Planificación do proxecto e reunións previas cos oficios a contratar.

Realizar as comprobacións necesarias para que se execute o preestablecido no proxecto e facer un seguimento exhaustivo da obra, estudando e decidindo sobre posibles modificacións que puidesen xurdir durante o proceso de execución.

Control dos materiais instalados e calidade das instalacións.

Control de cumprimento do Planning. del Planning.

Visitas a obra e información constante al cliente del estado de la obra.

Xestión de compras tanto en tendas físicas como on-line, aplicando os descontos posibles ao cliente.

Acompañamento do cliente nas súas visitas aos diferentes provedores.